ชื่อ - นามสกุล :พันโท ชิษณุชา กาญจนอัครเดช
ตำแหน่ง :ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 26
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :